galeria

informació

OBSERVACIONS:

· La Lletisonada serà puntuable en la regularitat

· Els socis que participin en marxes cicloturistes en representació del club puntuaran en la regularitat

BTT:

· Durant els mesos de febrer i octubre hi haurà sortides de B.T.T., les quals seran puntuables a la regularitat

· Per concretar l’itinerari i l’horari, dels mesos de novembre, Desembre i Gener, posar-se en contacte amb la junta

AGRAÏMENT

· Els perfils del present programa són gentilesa de www.bicivicigarrotxa.tk

REGLAMENT D’EXCURSIONS DEL CCBAS:

Aquestes excursions estan obertes a tothom que vulgui anar amb bicicleta, amb la particularitat que hauran d’ésser socis del CCBAS.

Les sortides d’Olot es faran a la Plaça Clarà (Quiosc del Parc) i les d’en Bas, des de la placeta o del carrer Ample, en funció de l’itinerari, ambdues amb rigorosa puntualitat.

Tot soci que en el moment de fer la tercera sortida encara no hagi fet efectiu l’import de la quota corresponent, deixarà automàticament de puntuar sota tots els efectes. Naturalment s’entén que el Club facilitarà tot el que necessita des del primer moment en què formi part d’aquest.

L’abillament serà el propi de cicloturista, essent obligatori fer servir el que entrega el Club.

L’esmentat equip és en qualitat de dipòsit, essent obligatòria la seva devolució en cas de baixa de l’entitat. Per ésser mereixedor del mateix és indispensable haver satisfet la quota i demostrar una constància o regularitat assistint a les sortides programades, que serà suficient segons el criteri de la junta.

Mentre que els participants en les excursions han de seguir les normes establertes per l’organització, hauran d’acceptar obligatòriament les disposicions del codi de circulació, considerant-se en tot moment com excursió personal i quedant responsable dels seus actes o accidents on poguessin resultar autors o víctimes.

En cas de pluja o mal temps serà suficient la decisió d’un mínim de tres socis per tal de donar validesa a l’excursió, sempre i quan siguin participants actius d’aquesta. En cas de no arribar al nombre estipulat de socis i per tant quedar anul·lada la marxa, puntuaran a la regularitat tots els presents en el punt i a l’hora de sortida.

PREMI A LA REGULARITAT:

Al ciclista que en el transcurs de l’any participi en més excursions, se li lliurarà un trofeu denominat “PREMI A LA REGULARITAT”.

Les excursions que puntuaran a tal efecte estan degudament anunciades en el present programa; si és possible, també es farà saber mitjançant el setmanari “La Comarca”, “RàdioEn Bas” i per correu electrònic. Per puntuar en la regularitat caldrà fer totes les sortides, ja que en cas contrari es perdria aquest dret. El lloc escollit per puntuar els presents en l’excursió és l’assignat per al reagrupament.

Si per causa de força major (mort d’algun familiar de primer o segon grau) es perd alguna sortida, aquesta es donarà puntuable a la regularitat sempre i quan en depengui el total de les marxes (la Junta ho posarà a debat si es produeix el problema).

Els obsequis que s’atorgaran a la regularitat seran els que s’estipulen a continuació:

• Obsequi a les 33 marxes realitzades.

• Obsequi de 24 a 31 de les marxes realitzades.

• Obsequi de 16 a 23 de les marxes realitzades.

MARXES CICLOTURISTES:

El soci del Club Ciclista Bas que acrediti la participació en un mínim de 6 Marxes Cicloturistes de BTT i carretera, de la temporada en curs i en representació del Club, obtindrà el 50 % de l’import de la llicència federativa, sempre i quan participi en un  mínim de 8 sortides programades per el club. Per tal de tenir aquesta opció, cal que els mateixos participants ho posin en coneixement de la Junta, mitjançant alguna acreditació.

MARXES FORA DEL PROGRAMA:

Si un grup de socis del CCBAS, amb un nombre de 5 o més participants, decideixen fer una marxa fora de programa, també es considerarà vàlida a la regularitat si es comunica amb antelació a la Junta.

NOTES:

El CCBAS, es reserva el dret d’alterar o modificar qualsevol de les normes establertes sense previ avís com tanmateix no es responsabilitza dels actes incorrectes que puguin cometre alguns dels seus associats, però contràriament té el privilegi de deixar marginat o expulsar del club a qui cregui que en sigui mereixedor.